<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312"> <title>26\]ZZ7uQEQ-N\rRb _ltQVSW T\QS-e-N_--tQVSe--tQVOo`--tQVD--tQVQ  &gt;tQV\QQ</title> <meta name="description" content="N~tQVSvgetQVe0D,:N`ObStQVzSNN,sQltQV,1rbtQV,tQVRl,tQVN\"> <meta name="Designer,Programmer" content="tQV\QQ"> <meta name="keywords" content="tQV,tQVe,tQVSe,tQVOo`-N_,tQVD,tQV'YN,tQVS,\QS,tQV\QQ,tQV\Q,_ltQV"> <meta name="Robots" content="all"> <meta http-equiv="imagetoolbar" content="no"> <link href="../../css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="../../../2006/css/top_bottom.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <script language="javascript"> function zoomfont(sizezz) { document.getElementById("NewsBody").style.fontSize=sizezz+"px"; } </script> <script src="/js/uaredirect.js" type="text/javascript" charset="GBK"></script> <script type="text/javascript">uaredirect("http://m.xgjjw.com/news/show.asp?id=74188");</script> <NOSCRIPT><IFRAME SRC=*.html></IFRAME></NOSCRIPT> <style> .qrcode{ text-align: center; width: 150px; height: 170px; margin:0 auto; } </style> </head> <body bgcolor="#FFFFFF" oncontextmenu="return false;" oncopy="return false;" onbeforecopy="return false;" id="HtmlPage"> <script src="/fancybox131/jquery-1.4.2.min.js" charset="GBK"></script> <script src="/jquery/preview.js" charset="GBK"></script> <script type="text/javascript"> $(function(){ if($('a.preview').length){ var img = preloadIm(); imagePreview(img); } }) </script> <div id="top"> <div id="top_mid">\QSpXS!jS</div> </div> <div id="FlashBox"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="998" height="85"> <param name="movie" value="/2006/flash/top.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent"> <embed wmode="transparent" src="/2006/flash/top.swf" mce_src="/2006/flash/top.swf" quality="high" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" width="998" height="85"></embed> </object> </div> <ul id="nav" class="wrapfix"> <li id="info"><p><span>D</span>>></p><a href="/news/" target="_blank">e-N_</a>%<a href="/bxms/" target="_blank">lXS</a>%<a href="/house/" target="_blank">?bK\y.U</a>%<a href="/housepic/" target="_blank">|ivU\:y</a>%<a href="/job/" target="_blank">BlLbX</a>%<a href="/gq/index.asp" target="_blank">OBlOo`</a>%<a href="/sjlm/" target="_blank" class="nav-star">FU[Tv</a>%<a href="/xueche/" target="_blank">Q N~!h</a>%<a href="/auto/" target="_blank">-fKbQ</a>%<a href="/news/picnews.asp" target="_blank">VGre</a>%<a href="/kj/" target="_blank">[[Θ`</a>%<a href="/travel/" target="_blank">_lΘof</a>%<a href="/ms/" target="_blank">_lߘ</a>%<a href="/bbs/" target="_blank">[W</a></li> <li id="hd"><p><span>NR</span>>></p><a href="/dg/heart/" class="keyword" target="_blank">_ZZBlvP</a>%<a href="/group/" target="_blank">;mRZO</a>%<a href="/dg/index.asp" target="_blank">feKNf</a>%<a href="/qg/" target="_blank">sYVGr</a>%<a href="/school/" target="_blank">!hSU_</a>%<a href="/txl/" target="_blank">aNU_</a>%<a href="/findfriend/" target="_blank">[S</a>%<a href="/find/" target="_blank">1Yirb</a>%<a href="/sex/" target="_blank">$N'`</a>%<a href="/yy/" target="_blank">U[</a>%<a href="/friend/" target="_blank">QSez</a>%<a href="/vod/" class="keyword" target="_blank">5uq_</a>%<a href="/t8/" target="_blank" class="keyword">(W~,TLk</a>%<a href="/sm/" target="_blank">{}T</a>%<a href="/diaoyu/" target="_blank">|</a>%<a href="/wish/" target="_blank">?ah</a>%<a href="/guestbook/" target="_blank">Yu</a></li> <li id="ht"><p><span>~W</span>>></p><a href="/xgjj/" id="top_xgjj" target="_blank">tQV\Q</a>%<a href="/xianhua/" target="_blank">Q Nmyp</a>%<a href="/3g/" target="_blank" class="nav-star">tQVq\Lk</a>%<a href="/food/?typeid=1" target="_blank" class="nav-star">tQVߘ</a>%<a href="/jd/" target="_blank">tQVΘof</a>%<a href="/3l/" target="_blank">tQV NP</a>%<a href="/fs/" target="_blank">Θ4l~f[</a>%<a href="/xq/" target="_blank">S`iQ</a>%<a href="/ydxg/" target="_blank">tQVNe</a>%<a href="/xzsw/?typeid=1" target="_blank">aNG NQ</a>%<a href="/dftc/" target="_blank">tQVyrN</a>%<a href="/mz/" target="_blank">cWS TG</a>%<a href="/tougao/" target="_blank">bb?z</a></li> </ul> <div id="head"> 0`s(WvMOn<a href="../../" > u </a>&gt;&gt; <a href="/news/index.asp?category=2">_le</a> &gt;&gt; <a href="#1" title="26\]ZZ7uQEQ-N\rRb _ltQVSW T\QS">26\]ZZ7uQEQ-N\rRb _ltQVSW T\QS</a> </div> <div id="main"> <div id="LayoutLeft"> <h3>eR{|</h3> <div id=news_type><a href="/news/index.asp?category=1">+ tQVe +</a></div><div id=news_type><a href="/news/index.asp?category=2">+ _le +</a></div><div id=news_type><a href="/news/index.asp?category=3">+ cWSe +</a></div><div id=news_type><a href="/news/index.asp?category=4">+ Ne4Yag +</a></div><div id=news_type><a href="/news/index.asp?category=5">+ QNe +</a></div><div id=news_type><a href="/news/index.asp?category=6">+ >yOe +</a></div><div id=news_type><a href="/news/index.asp?category=7">+ 1ZPNe +</a></div> <div id="banner_pic" ><SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" src="/ad/news_pic.js"></SCRIPT></div> <h3>pċe</h3> <ul id="News20"><li><a href=/news/html/2018-07-20/73742_20180720211012.html title=tQVS2018t^nfؚ-NU_SRpe~QpfU class=bai>tQVS2018t^nfؚ-NU_SRpe~QpfU</a></li><li><a href=/news/html/2018-07-16/73646_20180716112143.html title=bSe-NVbzNegU_S'Y$NsYu GWegs^] class=bai>bSe-NVbzNegU_S'Y$NsYu GWegs^]</a></li><li><a href=/news/html/2018-08-07/74078_20180807105818.html title=tQVѐgQgNNNUSNpTM0W_ class=bai>tQVѐgQgNNNUSNpTM0W_</a></li><li><a href=/news/html/2018-08-04/74072_20180804102717.html title=tQVW\>mQ@bOt^ )4l p_lf.^㉳Q class=bai>tQVW\>mQ@bOt^ )4l p_lf.^㉳Q</a></li><li><a href=/news/html/2018-07-30/73935_20180730113223.html title=NlQ]wv 6rP[uQ class=bai>NlQ]wv 6rP[uQ </a></li><li><a href=/news/html/2018-07-29/73932_20180729192643.html title=tQVzf{Qu*s~rSu` class=bai>tQVzf{Qu*s~rSu`</a></li><li><a href=/news/html/2018-07-26/73845_20180726105455.html title=tQV7uP[R~N8Seg6rNQ Tvj class=bai>tQV7uP[R~N8Seg6rNQ Tvj</a></li><li><a href=/news/html/2018-07-24/73812_20180724111741.html title=\\-^IRl[ class=bai>\\-^IRl[</a></li><li><a href=/news/html/2018-07-20/73743_20180720211050.html title=tQVb5w `0ba0GP0^0ce xQW\OΘ class=bai>tQVb5w `0ba0GP0^0ce xQW\OΘ</a></li><li><a href=/news/html/2018-07-13/73559_20180713163132.html title=tQV\NNt^10gNbR,{ASNJ\-NVlz/g class=bai>tQV\NNt^10gNbR,{ASNJ\-NVlz/g</a></li></ul> </div> <div id="LayoutMiddle" class="ArticleContent"> <h1><a name="1"></a>26\]ZZ7uQEQ-N\rRb</h1> <div id="articlemore" style="width:600px;margin:0 auto;"><p id="author" style="float:left"><span>egn:</span>'Y_lQ0<span>pQ:</span><span id="count"><img src="/images/loading2.gif" /></span>0<span>ReQe:</span>2018-08-10 0[W[SO<a href="javascript:zoomfont(16);"><font color="#FF0000">'Y</font></a> <a href="javascript:zoomfont(14);"><font color="#FF0000">-N</font></a> <a href="javascript:zoomfont(12);"><font color="#FF0000">\</font></a>]</p><div class="bdsharebuttonbox" style="float:left;margin:-6px 0 0 6px;width:150px"><a href="#" class="bds_more" data-cmd="more"></a><a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="RN0RQQzz"></a><a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="RN0Rejm_ZS"></a><a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="RN0R~_ZS"></a><a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="RN0R_O"></a><a href="#" class="bds_sqq" data-cmd="sqq" title="RN0RQQ}YS"></a></div> <script>window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"16"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];</script></div> <div id="NewsBody"> <p> <p style="text-indent:2em">&nbsp; &nbsp; -NV_lQ V4lb [`NubёW el6RbĞ_obSяe NSlQ[@\4xNwQEQsy_Q[bGddHh026\]ZZ7uP[Ğg QEQsy_-N\ y(W -N.YQlY ]\O e8^Ǐ_Op[ Ndk_ TWsYP[Ng1S T ON $NN TE\0FO}Yof N ĞgvOO__Ng1[NƋ4x0vMR Ğg]NSlQ[@\OlRNbYu0</p> <p style="text-indent:2em"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;t^N26\]b -N\ </strong></p> <p style="text-indent:2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nt^6g NSsYP[Ng1Ǐ_O~ƋN7uP[Ğg0(W_OJ)YǏ z-N Ğgy26\ *gZZ /fsy_Q[ N(W -N.YQlY ]\O vMR]/f-N\QT0~ǏNkevpJKNT Ng1TĞgbN7usY gSv^ TE\0</p> <p style="text-indent:2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nc` dNy/f-N\KNY (WNg1bMR Ğg؏~8^p[0 Ny[X[ g (WSN0WS f0c]0NI{0W gYY?bN jfY0 ncRHhlfN~ :NNU\:y"R Ğgf(WS_0WLMRFd>eYl~vCQ'Y 6qT S҉^bgq0</p> <p style="text-indent:2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bgqGr҉^}Y bQeg g_Yv7hP[0 RHhlfJTɋ Ğgv^l gۏLX[>k tSyMR_LX[>k180NCQ0</p> <p style="text-indent:2em"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[:N]ZZR]NXT</strong></p> <p style="text-indent:2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8g3e $NNN_я$Ng Ğg؏X vKNMR_Ng1[-NvQ[N06q 0RNNg[T Ğg8Y8YvQ c@wNSWYY?bNh:y GW/fN[NN0Ng16rN wQz*P :NĞgN S_:Wbf0</p> <p style="text-indent:2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cfT NSlQ[@\ŏQf \ĞgbR_Hh0 T feNĞgYdQNGPQ gTGPQ=^0</p> <p style="text-indent:2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;fegf ZuNĞg|NSN R-NeS z^ st^26\ v^^sy_-N\ _Nl g(W -N.YQlY ]\O HhSMR ĞgNv(WNS]NVg]SR]0</p> <p style="text-indent:2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dkY fegSs Ğg]~ZZYt^ v^ gP[sY0vMR ĞgVmZbGddjOlRNbYu HhNck(WۏNekOR-N0</p> </p> </div> <div class="qrcode"> <img src="/images2015/wx_da.jpg" width=150 height=150 border=0><br> _OlQOSxgjjw123 </div> <div style="clear:both;"></div> <script language="javascript"> var infoid = '74188'; var classid = 'news'; </script> <script language = "JavaScript" src ="/plus/mood.js" charset="GBK"></script> <div id="banner_sms_center" ><SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" src="/ad/news_new.js" charset="GBK"></SCRIPT></div> <h3>vsQOo`:</h3> <div id="NextArticle"> <p><span id="nextwz_l"> NN{</span><a href=/news/html/2018-08-10/74189_20180810153048.html title=b]NaN:SQZ4Tvt8t^ege(`e`gq~+vuFZFZ>b]NaN:SQZ4Tvt8t^ege(`e`gq~+vuFZFZ</a><br><a href=/news/html/2018-08-10/74190_20180810153047.html title= T4lNQglu͑b;S TLu1r_pqNuv ^g> T4lNQglu͑b;S TLu1r_pqNuv ^g</a><br></p> <p><span id="nextwz_l"> NN{</span><a href=/news/html/2018-08-10/74187_20180810153049.html title=-Nf N N kp~ :Nُ\Op^V >-Nf N N kp~ :Nُ\Op^V </a><br><a href=/news/html/2018-08-10/74186_20180810153050.html title=l gf:yh_f[un4lN [wɋQgYOT7.3NYOCQ>l gf:yh_f[un4lN [wɋQgYOT7.3NYOCQ</a><br><a href=/news/html/2018-08-09/74160_20180809114136.html title=bceň Ώ'YO WS f'Yehm7R7R>bceň Ώ'YO WS f'Yehm7R7R</a><br><a href=/news/html/2018-08-09/74159_20180809114137.html title=7uP[+vu10t^ YP[ Ny N_>7uP[+vu10t^ YP[ Ny N_</a><br><a href=/news/html/2018-08-09/74158_20180809114137.html title=_facKb:g NEewSu S:gV~v[ S$O͑>_facKb:g NEewSu S:gV~v[ S$O͑</a><br><a href=/news/html/2018-08-09/74157_20180809114138.html title=5nQbNl N][L:Ncۏllvb+ HQ5nQbNl N][L:Ncۏllvb+ HQ<br><a href=/news/html/2018-08-09/74156_20180809114138.html title=lQSǖt^яNeNf)Y=hyoPgׂ(gN $RTP25NCQ>lQSǖt^яNeNf)Y=hyoPgׂ(gN $RTP25NCQ</a><br><a href=/news/html/2018-08-08/74122_20180808135417.html title=BRf[MO ㉳QԏaNR]NXTi[P[eQf[>BRf[MO ㉳QԏaNR]NXTi[P[eQf[</a><br><a href=/news/html/2018-08-08/74121_20180808135417.html title=ؚ[^ 80T 7uP[Pc.s NNeu>ؚ[^ 80T 7uP[Pc.s NNeu</a><br><a href=/news/html/2018-08-08/74120_20180808135418.html title= Nؚ,{N-Nf[Ğ1fpnNS'Yf[U_S /f N(ud_vVNi[P[> Nؚ,{N-Nf[Ğ1fpnNS'Yf[U_S /f N(ud_vVNi[P[</a><br></p> </div> <iframe src="/news/reply.asp?id=74188&typeid=2" frameborder="0" scrolling="no" width=750 height=600 allowtransparency="true" onload="this.height=reply.document.body.scrollHeight;" name="reply"></iframe> <div id="more_news" align="center"> <a href="#;" onclick="window.close();">sQ,gu</a></div> </div> </div> <script language="javascript" type="text/javascript"> function $count(e) {return document.getElementById(e);} document.getElementsByClassName = function(cl) { var retnode = []; var myclass = new RegExp('\\b'+cl+'\\b'); var elem = this.getElementsByTagName('*'); for (var i = 0; i < elem.length; i++) { var classes = elem[i].className; if (myclass.test(classes)) retnode.push(elem[i]); } return retnode; } </script> <div style="display:none;" id="_count"> <script src=/news/counter.asp?id=74188 charset="gb2312"></script> </div> <script>$count('count').innerHTML=$count('_count').innerHTML;</script> <div class="wrapfix"></div> <div class="box"> <div class="bottom-left"> <a href="#;" title="tQV\QQ_OlQOS" class="preview" path="/images2015/wx_da.jpg"><img src="/images2015/wx_xiao.jpg" width=80 height=80 border=0></a> <a href="#;" class="preview" title="tQV\QQ[ g_O" path="/images2015/mywx.jpg" style="text-decoration:underline;"><img src="/images2015/mywx.jpg" width=80 height=80 border=0></a> <a href="#;" class="preview" path="/images2015/wx_mb.png" title="tQV\QQKb:gHr" style="text-decoration:underline;"><img src="/images2015/wx_mb.png" width=80 height=80 border=0></a><a target="_blank" href="http://shang.qq.com/wpa/qunwpa?idkey=ca55bbda40526e25db727b1b8e65e4db9ac69b80903ea3dc04aa6f255eb8ee7a"><img border="0" src="http://pub.idqqimg.com/wpa/images/group.png" alt="tQV`" title="tQV`"></a> </div> <div class="bottom-right" style="position:relative;"> <a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=40905509&site=tQV&menu=yes" target="_blank"><img src="/2009/images/qq_online4.gif" alt="(W~NAm" align="absmiddle" border=0></a>40905509 05u݋159708991110{<a href="mailto:40905509@qq.com">40905509@qq.com</a>0_OlQOS:xgjjw123<br> XfRDeegnNQ~ 債OrN`OvCgv egOJTw bNOsS;R Rd0,gQOXTv NNhvQ*NN‰p N,gzz:WesQ0,gz@bcOvOo` NOS N\O:N`ObDt"vOnc0 <br> <a href="http://www.miibeian.gov.cn" target="_blank" class="hei">cICPY16003193S</a> <div style="position:absolute;left:150px;bottom:10px;width:58px;padding-left:22px;height:25px;overflow:hidden;background:url(/images2015/tg_button.gif);color:#fff;line-height:25px;font-size:14px;"><a href="/tougao/" target="_blank"><font color="#ffffff">b?z-N_</font></a></div> </div> </div> </body> </html>